Ros – Samtalen

ROS ( Ressurs Orientert Samtale) er ein metode for å kartlegge den enkelte sine ressursar og høve til arbeid. ROS er eit grundig, metodisk og fagleg supplement til NAV si eiga arbeidsevnevurdering. Utgangspunktet er ein gjennomgang av brukaren sin kvardagssituasjon, og brukar sin eigen vurdering av denne.

ROS består i to hovedelement

– Strukturert samtale der samanheng, ressursar, brukermedverknad og engasjement blir synleggjort.
– Observasjon av praktisk arbeidsutprøving med individuelt tilrettelagte arbeidsoppgåver.

Etter gjennomført kartlegging vert det utarbeid ein fyldig rapport som dokumenterar brukar sine ressursar og moglegheitar opp mot krav og forventningar i arbeidslivet.