Velkommen til Indre Sogn ASVO!

mainphoto

Vi har fått nytt telefonnummer. Det nye nummeret er 993 86 999

Vår visjon

205x136_bygg

Indre Sogn ASVO as skal gjennom gode rollemodellar, god arbeidsleiing, god opplæring og lønsam produksjon av varer og tenester, skapa utviklande og trygge arbeidsplassar. Me skal profilera oss med god kundebehandling og feilfri produksjon av varer og tenester.

Vårt slagord

205x136_slagord

”Ei bedrift for alle!” Me vil vera ein inkluderande arbeidsplass og treningsplass for alle slags menneske. Menneske med ulike og unike ressurser, behov og mulegheitar. Alle fortener ein sjanse! Slagordet er i tråd med hensikten til Årdal kommune sitt slagord: ”Årdal kommune- ein god og trygg stad å bu, leva og arbeide”

Attføring

205x136_attforing

Indre Sogn ASVO har i dag 3 ulike tiltak bestillt av NAV.

VTA: Varig tilrettelagt arbeid
APS: Arbeidspraksis i skjerma verksemd
AB: Arbeid med bistand

Kommunane kjøper plassar på eigne vilkår.

Produksjon

205x136_prod

Våre produksjonsavdelingar:

Vaskeri
Skilt
Sy
Trevarer
Mekanisk
Glas